Lill S. R. Vale har i over 20 år jobbet med reiselivsbaserte prosjekt- og nettverkskoblinger. De aller fleste kjenner henne som prosjektleder av VandreTelemark og som reiselivsrådgiver for Telemark Næringshage. Hun har fulgt reiselivstrender over tid, hvor konkurransen om den moderne turist er større enn noen gang. Nå skal hun forske på hvordan aktørene kan samarbeide best mulig for å lykkes med reisemålsutvikling. Det vil gi de beste forutsetningene for å imøtekomme, men også påvirke endringene i turistenes reisemønster.

Som ansatt i Telemark Næringshage, og med USN som samarbeidspartner, skal hun ta en nærings-PhD med tittelen «samarbeidsdrevet innovasjon i reiselivet.»

Fotograf: Guro Mæland
Benevelsen «reiselivet som økosystem» indikerer starten på et nytt paradigme i verdens tredje største eksportnæring.
– Turismen klatrer stadig høyere opp på listen over verdens viktigste næringer. Med fremgang i verdensøkonomien, får flere mennesker råd til å reise. Det jobbes strategisk med å få strømmen av nye turister til Norge på jakt etter opplevelser. Vi står samtidig ovenfor både en global og nasjonal omstilling etter pandemi, omstilling innen digitalisering og det grønne skiftet, men også verdier som ligger til grunn for at mennesker velger sine reisemål. Dette får konsekvenser for lokalsamfunn på den ytterste øy, på den høyeste topp og den dypeste dal i turistlandet Norge. Reiselivsnæringa er mange steder en livsnerve i lokalsamfunnet og de små og mellomstore bedriftene er selve bærebjelken i det norske reiselivstilbudet, forklarer Vale før hun fortsetter:
 
– Det er jakten på opplevelsene som setter folk i bevegelse. Det er dermed ikke bare tradisjonelle reiselivsbedrifter som hoteller og transportselskaper som utgjør reiselivet, men også osteprodusenten i Øyfjell, eplebonden på Gvarv, gallerieieren i Flatdal og naturguiden i Fyresdal. Dermed blir reiselivet så sammensatt at det kan sees på som et økosystem, hvor alle deler er avhengig av hverandre. I sin tur er det ikke lenger tilstrekkelig at noen få kan levere godt, men et krav til innhold og presisjon i leveranser for hele destinasjonen, sier Vale som nå skal forske på ulike modeller for samarbeidsdrevet innovasjon og destinasjonsutvikling, ved å se nærmere på kunnskapsgrunnlag, kultur og mindset ved destinasjoner og støtteapparatet rundt næringa.
 
Forskningsprosjektet vil frembringe ny kunnskap og beste modell for samarbeidsdrevet innovasjon i reiselivet.
– Forskning, kompetanse og kvalitetsutvikling er avgjørende elementer for å kunne øke konkurransekraften i et norsk reiseliv. Da er omstilling og nytenkning nødvendig. Intensjonen er at dette kan gi en direkte effekt hos aktørene og dermed bidra til å øke både forskningsmodenhet og forskningspositivitet i reiselivsnæringa i Telemark. Dette har igjen overføringsverdi til norsk distriktreiseliv spesielt og reiselivsnæringa generelt, sier daglig leder i Telemark Næringshage, Håvard Jakobsen Ofte.
 
Lill S. R. Vale sitt arbeid med ulike reiselivsprosjekt i Telemark gjennom de siste 12 årene har gitt henne et stort nettverk og relevant kunnskap om reiselivsnæringa, kommunene og fylkeskommunen.
– Jeg og mine kolleger i Telemark Næringshage kaller denne brytningstiden for en reise fra paxsyke til regenerativt reiseliv. Det har pushet den gryende forskningsinteressen min og jeg bestemte meg for å forske på destinasjoner og aktørers innovasjonsevne innenfor reiselivets økosystem.
 
Hvordan skal man lykkes med innovasjon og nyskaping i en næring som endrer seg så raskt, og som i så stor grad er avhengig av både offentlige og private aktører utenfor kjernenæringene for nettopp å kunne utvikle seg?
– I tillegg til å ha praktisk, operativ erfaring gjelder det å være ydmyk overfor utfordringene bedriftene og destinasjonen står i og den jobben som skal gjøres. Når det gjelder forskning, bør dette skje for og med reiselivet. Min hypotese er at uavhengig av om det overordna målet er utvikling av kunnskap, næring, produkter eller steder er en fellesnevner konstant: det handler om samarbeid. Nå skal jeg forske på hvordan, avslutter Vale.