fbpx

Me er den einaste SIVA-Næringshagen i Telemark. Det betyr at me kan hjelpe deg med det du treng til ein rimelegare pris.

Som bedrift inngår du ei «målbedriftsavtale» med oss som betyr at du betaler litt for våre tenester, mens SIVA betalar resten som ein del av staten sitt verkemiddelapparat. Derifrå jobbar me målretta og nært med å utvikle di bedrift over tid.

Programmet har som hovudmål å bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktsområda. Næringshageprogrammet skal i tillegg vere eit verkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør blir styrka. Programmet si visjon er å skape levedyktig og framtidsretta næringsliv i distrikta.

Alle som ser nytte av våre tenester til vekst og utvikling kan signere målbedriftsavtale. Som målbedrift har du i tillegg til reine konsulenttenester også tilgang til rimelegare kurs/seminar arrangert av oss.

«I det inspirerte øyeblikk blir mennesket en skaper»

- Aksel Sandemose